Juridische kennisgeving

Door deze website te betreden, gaat u akkoord met de hiernavolgende Juridische Verklaring.

De Vennootschap

Dit is een website van Tessenderlo Group nv (hierna ‘Tessenderlo Group’), een onderneming naar Belgisch recht met statutaire en administratieve zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, opgenomen in het rechtspersonenregister (RPR) Brussel, België, en met btw-nummer BE 0 412 101 728.

Auteursrecht en het recht van de vervaardiger van een databank

Deze website vormt een creatie die is beschermd door het auteursrecht, evenals een databank waarvan het auteursrecht en de rechten als vervaardiger berusten bij Tessenderlo Group of diens gelieerde bedrijven. Alle teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafische voorstellingen en andere elementen die op deze website voorkomen zijn beschermd door auteursrecht. Behalve met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Tessenderlo Group is het kopiëren, aanpassen, wijzigen, vertalen, arrangeren, communiceren naar het publiek, verhuren of anderszins exploiteren van deze website of enig deel daarvan, in welke vorm of op welke manier ook, ongeacht of dit op elektronische, mechanische of andere wijze geschiedt, ten strengste verboden.

Handelsmerken en handelsnamen

Alle benamingen, logo’s en andere tekens van Tessenderlo Group of diens gelieerde bedrijven zijn wettelijk beschermde handelsmerken of handelsnamen. Behalve met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Tessenderlo Group (verzoeken te richten aan groupcommunication@tessenderlo.com) is het gebruik van die of soortgelijke tekens ten strengste verboden.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Deze website beoogt algemene en achtergrondinformatie te verstrekken over Tessenderlo Group, diens gelieerde bedrijven en hun respectieve activiteiten. Niettegenstaande de redelijke inspanningen van Tessenderlo Group om juiste, volledige en bijgewerkte informatie te verschaffen, wordt deze website, waaronder de erdoor beschikbaar gestelde inhoud, materialen, informatie en software, aan de gebruiker verstrekt in de toestand waarin deze zich bevindt (‘as is’) en zonder enige – expliciete of impliciete – garanties. De toegang tot en het gebruik van deze website is voor eigen risico van de gebruiker. Tessenderlo Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, waaronder directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade welke beweerdelijk is veroorzaakt door of in verband met de toegang tot en/of het gebruik van deze website en evenmin voor de afwezigheid van specifieke informatie. Behoudens specifiek andersluidende bepalingen mag niets dat is opgenomen in deze website worden beschouwd als onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van Tessenderlo Group. Tessenderlo Group heeft het recht om de werking van alle onderdelen van deze website op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of te beëindigen en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het bijwerken van deze website. Tessenderlo Group kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of het bestaan van websites van derden waarnaar hyperlinks zijn gecreëerd. Het openen van dergelijke gelinkte websites is voor eigen risico van de gebruiker.

Toepasselijk recht

Op eventuele vorderingen of rechtszaken in verband met deze website of het gebruik ervan is Belgisch recht van toepassing.