Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Door toegang te krijgen tot deze website en de materialen en informatie die hierin zijn opgenomen, erken je dat je de volgende voorwaarden hebt gelezen, begrepen, geaccepteerd en ermee akkoord gaat gebonden te zijn. Deze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Geen enkele informatie op deze website mag worden geïnterpreteerd als een aanbod om een product of dienst te verkopen. De inhoud van deze website creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of voorafgaande contractuele verplichting die schriftelijk is overeengekomen tussen Proferro of zijn filialen en de gebruiker van deze website. De inhoud van deze website kan af en toe worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Geen aansprakelijkheid

Er werd voor gezorgd dat de inhoud van deze website zo nauwkeurig mogelijk is. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de juistheid, geldigheid of volledigheid van die informatie. Proferro wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor fouten, onvolledige of onjuiste informatie of voor informatie die misleidend wordt bevonden. In geen geval aanvaardt Proferro, noch een van haar bestuurders, werknemers of adviseurs, enige aansprakelijkheid, hetzij in contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins, voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, straf- of andere schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met jouw toegang tot of gebruik van deze website of de informatie erin. Proferro is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website die aan deze website is gekoppeld. Jouw toegang tot en gebruik van enige andere website die aan of vanaf deze website is gekoppeld, is op eigen risico en Proferro aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid in verband daarmee. Proferro kan niet garanderen dat documenten of bestanden die van deze website worden gedownload vrij zullen zijn van virussen en Proferro aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door een virus.

Auteursrecht en recht van de producent van een databank

Deze website vormt een creatie die auteursrechtelijk beschermd is, evenals een database waarop Proferro het auteursrecht en de rechten als producent bezit. Alle teksten, lay-out, foto’s, afbeeldingen of enige andere tekens op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers verboden om van website-inhoud afgeleide werken te kopiëren, wijzigen, vervolledigen, verzenden, verdelen, weergeven, publiceren, verkopen, in licentie geven, vertalen, maken of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proferro.

Handelsmerken, handelsnamen, servicemerken en logo's

Alle namen, logo 's en andere tekens die op deze website worden gebruikt, zijn eigendom van Proferro of een van zijn filialen. Deze genieten wettelijke bescherming. Proferro verbiedt ten strengste elk gebruik van deze of soortgelijke tekens zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Proferro.

Toepasselijk recht en arbitrage

Eventuele geschillen die verband houden met of voortvloeien uit (het gebruik van) deze website zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Je onderwerpt je aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Ieper (België) voor de doeleinden van een dergelijk geschil.